నేటి మంచి మాట .....

Published: Friday June 08, 2018

*సలహా అనేది ఎవరికి అత్యవసరమో, వారికే రుచించదు.
*  తనను తాను సంస్కరించుకున్న వ్యక్తి కె ఇతరులను సంస్కరించే అధికారం అందుతుంది.