మంచిమాట

నేటి మంచి మాట .....

*సలహా అనేది ఎవరికి అత్యవసరమో, వారికే రుచించదు. *  తనను తాను సంస్కరించుకున్న వ్యక్తి కె ఇతరులను సంస్కరించే అధికారం అందుతుంది. ...


Read More

స్నేహం చాల గొప్పది

...


Read More