శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఒమైక్రాన్

Published: Tuesday December 07, 2021

 à°œà°¿à°²à±à°²à°¾à°²à±‹ ఒమైక్రాన్ కలకలం రేపింది. సంతబొమ్మాలి మండలం ఉమిలాడలో లండన్ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిలో లక్షణాలు బయపడ్డాయి. అయితే జిల్లా యంత్రాంగం అధికారికంగా నిర్ధారించలేదు. à°—à°¤ నెల 23à°¨ లండన్ నుంచి à°† వ్యక్తి వచ్చాడు.