నడుము వెనకాల భాగం లో కొవ్వు తగ్గించే ఎక్సర్సైజులు

Published: Tuesday May 29, 2018

సైడ్ ప్లాంక్

నేలపై లేదా మ్యాట్ పై ఎడమ వైపు పడుకోండి. కొంచెం కాళ్ళను పాదల దగ్గర వెడం చేసి రెండు పాదాలు నేలపై ఉండేలా చుడండి. ఎడమ చేతి ని మోచేతి దగ్గర వంచి నేలపై ఉంచి మెల్లగా నడుము ప్రాంతాన్ని పైకి లేపండి. పడాల దగ్గరనుంచి భుజాల వరకు ఒకే లైన్ పై ఉండేలా చుడండి. ఇలా కొద్ది సేపు ఉంచి కిందకు దించేయండి. ఇలా కుడు వైపు కూడా చేయనది. రెండు కలిపి 5 నుంచి 10 సార్లు రిపీట్ చేస్తూ 2/3 సెట్లు చేయండి.  

ఫ్లాట్ బ్యాక్

నడుమును గోడకి ఆనిస్తూ నేలపై సరిగా కూర్చోండి. కళ్ళను భుజలకంటే కొంచం వేదం చేసి మోకాళ్ళ దగ్గర కొంచం వంచండి. ఇప్పుడు చేతులను కాల్ మధ్యలోంచి నేలపై ఆన్చండి. ఇప్పిడు చేతులను నేలపై ఒత్తుతూ కాళ్ళను గాలిలోకి లేపండి. ఇలాగ 10 సార్లుగ ౩ సెట్లు చేయండి.

పెల్విక్ స్కూప్

నేలమీద వేల్లకీల పడుకోండి. కాళ్ళను మోకాళ్ళ దగ్గర వంచి, చేతులను వెడంగ పెట్టండి. ఇప్పుడు కూడా పాదాన్ని లేపి ఎడమ కాలు పై పెట్టండి. ఇప్పుడు నిదానంగా మీ నడుము బాగాన్ని పైకి లేపండి. ఇలా కొద్ది సేపు ఉంచి కిందకి దించండి. ఇలా 10 సార్లు గ 2 లేదా 3  సెట్ లు చేయండి.